Privaatsuse poliitika

Privaatsuse poliitika
floret.ee VEEBIPOE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEATIS
Lillebuket OÜ on pühendunud teie eraelu puutumatuse kaitsmisele ja austamisele. Palun lugege see privaatsusteatis hoolikalt läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas me teilt andmeid kogume ja neid töötleme. Palume teil tähele panna, et käesolev privaatsusteatis käsitleb üksnes FLORET.EE veebilehe ja e-poe kaudu kogutavate andmete töötlemist.
Selles privaatsusteatises kirjeldatakse:
kuidas me kasutame teie isikuandmeid,
milliseid isikuandmeid me jagame kolmandate isikutega,
kui kaua me teie isikuandmeid säilitame,
meie turundussõnumite saatmise korda,
teie õigusi, kuidas me kasutame küpsiseid,
muud tähtsat eraelu puutumatuse kaitsega seotud teavet, muudatusi selles, kuidas me teie eraelu puutumatust kaitseme, kuidas meiega ühendust võtta.
Esimest korda meie veebilehte külastades palume teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle teatise tingimuste alusel.
Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kaitseme teie eraelu puutumatust, kirjutage meile e-posti teel aadressil info@floret.ee
Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus:
Floret.ee töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
• Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
• Floret.ee sisese müügistatistika koostamiseks;
• turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
• otseturustuse korraldamiseks;

KUIDAS ME KASUTAME TEIE ANDMEID
Käesolevas punktis on toodud järgmine teave:
meie poolt töödeldavate isikuandmete liigid;
juhul, kui me ei saanud isikuandmeid otse teilt, siis andmete allikas ja eriliigid;
eesmärgid, milleks teie isikuandmeid töötleme ja
töötlemise õiguslikud alused.
Töötleme teie konto andmeid („konto andmed”). Konto andmed võivad hõlmata teie nime ja e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmed, mis meile registreerumisel esitate, samuti ka teie ostuajalugu. Hangime sellised andmed otse teilt. Töötleme teie konto andmeid selleks, et tagada meie veebilehe toimimine, pakkuda meie teenuseid, tagada meie veebilehe ja teenuste turvalisus ning suhelda teiega. Töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks, samuti ka meie seaduslik huvi, nimelt meie veebilehe ja teenuste jälgimine ning täiustamine.
Me töötleme meie veebilehel meie poolt teile teenuste pakkumisega seotud andmeid („tehinguandmed”). Tehinguandmed võivad hõlmata teie kontaktandmeid, pangakonto andmeid ja tehingute üksikasju. Tehinguandmeid töödeldakse ostetud kauba tarnimiseks ja teenuste osutamiseks ning tehingute üle arvestuse pidamiseks. Töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks, samuti ka meie seaduslik huvi, nimelt meie veebilehe ja äritegevuse asjakohane haldamine.
Võime töödelda andmeid, mis on seotud teie poolt tarbijakrediidi saamiseks esitatud avaldusega („järelmaksu andmed”). Järelmaksu andmed võivad hõlmata teie töösuhet, perekonnaseisu ja maksujõulisust puudutavaid andmed ning ka muid andmeid. Järelmaksu andmeid töödeldakse ainult tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtetega ühendumiseks, kui teil on tarvis meilt ostetavate kaupade eest maksmiseks tarbijakrediiti kasutada, sest olete valinud järelmaksuvõimaluse. Töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.
Võime töödelda andmeid, mida esitate meile selleks, et liituda meie meilide ja uudiskirjadega („sõnumiandmed”). Sõnumiandmeid töötleme selleks, et saata teile asjakohaseid sõnumeid ja uudiskirju. Töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Kui oleme teile meie veebilehe kaudu juba kaupu müünud või teenuseid pakkunud ja te ei ole vastu, võime sõnumiandmeid töödelda ka meie seadusliku huvi alusel ehk kliendisuhete säilitamiseks ja parandamiseks.
Võime töödelda andmeid, mis on seotud teie poolt meile tuleva suhtlusega („suhtlusandmed”). Suhtlusandmed võivad hõlmata suhtluse sisu ja suhtlusega seotud metaandmeid. Kui meiega veebilehel suhtlete, tekitab veebileht kontaktivormidest saadud suhtlusega seotud metaandmeid. Suhtlusandmeid töötleme teiega suhtlemise ja arvestuse pidamise eesmärgil. Töötlemise õiguslik alus on meie seaduslik huvi, nimelt meie veebilehe ja äritegevuse nõuetekohane haldamine, ühtlase ja kvaliteetse konsulteerimise tagamine ning teie ja meie töötajate vaheliste vaidluste uurimine.
Võime töödelda teie isikuandmeid, mida on kirjeldatud käesolevas teates, kui see on vajalik õigusnõuete täitmiseks või kaitsmiseks hoolimata sellest, kas need tekivad kohtu-, haldus- või muus kohtuvälises menetluses. Töötlemise õiguslik alus on meie seaduslik huvi, nimelt meie, teie ja kolmandate isikute seaduslike õiguste kaitsmine ja rakendamine.
LISAKS KONKREETSETELE EESMÄRKIDELE, MILLE JAOKS VÕIME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDA, NAGU EESPOOL NIMETATUD, VÕIME TEIE ANDMEID TÖÖDELDA KA JUHUL, KUI SEE ON VAJALIK MEIE JURIIDILISTE KOHUSTUSTE TÄITMISEKS.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME JAGAME KOLMANDATE ISIKUTEGA
Soovime siiralt teie usalduse võita ja seda hoida, mistõttu jagame teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.
Võime teie andmeid jagada järgmiste kolmandate isikutega, kui see on vajalik teile meie teenuste pakkumiseks, nagu on sätestatud selles avalduses.
Me võime edastada teie isikuandmeid kõigile meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele (sealhulgas meie tütarettevõtted, meie emaettevõte ja kõik viimase tütarettevõtted).
Me võime edastada teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks, kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega vaid määral, mil see on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.
Me võime edastada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad ning e-postiteenuste ning SMS pakkujad. Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitsmine ka meie andmetöötlejate poolt.
Kui valite järelmaksuga maksmise, avaldame teie isikuandmed ka tarbijakrediiti pakkuvatele ettevõtetele, mis on maksevormis selgelt ära märgitud. Sellised andmed hõlmavad teie asjakohaseid tehinguandmeid ja järelmaksu andmeid. Arvestades, et selliste andmete saamisel töötlevad vastavad tarbijakrediiti pakkuvad ettevõtted teie andmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena, soovitame teil enne selliste andmete edastamist kindlasti tutvuda vastavate krediidiettevõtete privaatsuspoliitikaga.
Lisaks nimetatud juhtudele võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.
Selles osas nimetatud kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada teie eraelu puutumatuse õiguse nõuetekohane kaitsmine. Rohkema teabe saamiseks asjakohaste kaitsemeetmete kohta võtke meiega ühendust aadressil info@floret.ee
LILLEBUKET OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME
Säilitame teie isikuandmeid, mida mis tahes eesmärgil või eesmärkidel töötleme, ainult seni, kuni see on vastava eesmärgi või eesmärkide saavutamiseks vajalik. Igal juhul säilitame andmeid maksimaalselt järgmiselt:
konto andmeid säilitame kuni 3 (aastat) pärast teie viimast kontole sisselogimist või viimase ostu sooritamist (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem);
tehinguandmeid säilitame kuni 10 (kümme) aastat pärast teile teenuste osutamise lõppu;
järelmaksu andmeid säilitame tellimuse täitmise või tühistamiseni;
sõnumiandmeid säilitame kuni 3 (aastat) pärast teie viimast kontole sisselogimist või viimase ostu sooritamist (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem);
suhtlusandmeid säilitame kuni 2 (kaks) aastat pärast suhtluse lõppemist.
Mõningatel juhtudel ei ole meil võimalik isikuandmete säilitamise tähtaega eelnevalt määratleda. Näiteks kasutusandmeid säilitame seni, kuni see on vastava töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik.
Käesoleva punkti muid sätteid arvestamata säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik meile kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks.
TURUNDUSSÕNUMID
Kui te olete sellega nõustunud, saadame teile e-posti teel või tekstisõnumitena turundussõnumeid, et hoida teid kursis meie tegemistega ning aidata teil näha ja leida meie tooteid.
floret.ee turundussõnumite saamisest on võimalik igal ajal loobuda.
Selleks:
klõpsake meie poolt teile saadetud meilis vastavat linki;
või võtke ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga
Seejärel värskendame vastavalt teie profiili, et teile ei saadetaks edaspidi turundussõnumeid.
Pange tähele, et kuna floret.ee võrk koosneb paljudest erinevatest omavahel ühendatud teenustest, võib kõigi meie süsteemide värskendamiseks kuluda paar päeva, mistõttu võidakse teie palve töötlemise ajal teile saata uusi sõnumeid.
Turundussõnumite saamisest loobumisel saadetakse teile endiselt teenustega seotud teavet, näiteks tellimuse oleku uuendamise kohta.

TEIE ÕIGUSED
Selles teatise osas anname teile ülevaate teie andmekaitseseadustest tulenevatest õigustest. Kuna mõned nendest õigustest on keerukad, kirjeldame selles teatises ainult nende põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.
Isikuandmetega seoses on teil järgmised õigused:
õigus tutvuda isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame;
õigus nõuda meilt teie kohta säilitatavate andmete parandamist, kui need sisaldavad vigu (üldjuhul saate seda tõenäoliselt teha ise lehel Minu konto
õigus paluda meil teie kohta säilitatavad andmed kustutada;
õigus piirata teie andmete töötlemist;
õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemise kohta;
õigus andmete ülekandmisele;
õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;
õigus võtta nõusolek tagasi.
Kui soovite oma õigusi kasutada, kaebuse esitada või kui teil on lihtsalt küsimusi, võtke meiega ühendust meili teel aadressil info@floret.ee
1. Õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte ning nende töötlemise korral tutvuda vastavate isikuandmetega ja saada teatud lisateavet. Nimetatud lisateabe alla kuulub teave töötlemise eesmärkide, vastavate isikuandmete liikide ja andmete saajate kohta. Kui see ei mõjuta teiste isikute õigusi ja vabadusi, esitame teile teie isikuandmete koopia.
2. Õigus nõuda enda andmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.
3. Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) te esitate kehtiva andmekaitseseaduse eeskirjade alusel vastuväite oma andmete töötlemisele; (iv) andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; või (v) teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Siiski esineb ka juhte, mil te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulku kuuluvad juhud, mil teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
4. Teatud juhtudel on teil õigus piirata enda andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) te olete esitanud avaliku või õigustatud huvi alusel vastuväite enda andmete töötlemise kohta, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata teie isikuandmete säilitamist. Ka sellisel juhul aga töötleme teie andmeid ainult: (i) teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.
5. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kui meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui me ei suuda tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
6. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse otseturunduse eesmärgil töötlemise kohta. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise nimetatud eesmärgil.
7. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil töötlemise kohta. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui see ei ole vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.
8. Õigus andmete ülekandmisele. Kui teie isikuandmete meiepoolse töötlemise seaduslik alus on:
a. teie nõusolek; või
b. lepingu täitmine või teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist, on teil õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. See õigus ei kehti aga juhul, kui see kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi. Siiski ei ole teil võimalik sellist õigust rakendada, kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi.
Kui teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse teie nõusolek, on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID
Nagu enamik veebilehti, kasutame ka meie küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebilehti, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.
Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad isikuandmed võivad olla seotud küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.
Kolm võimalust küpsiste haldamiseks:
välised allikad (1);
brauseri sätted (2);
meie veebilehe küpsised (3).
(1) Meie teenusepakkujate kasutatavad küpsised
Kasutame veebikasutuse analüüsitööriista Google Analytics, et analüüsida seda, kuidas te meie veebilehte kasutate. Google’i privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin.
Lisateavet selle kohta, kuidas oma Google’i kontoga seotud teavet vaadata ja eemaldada, leiate jaotisest „Läbipaistvus ja valikud“.
[MA: when such description is ready: Me lubame järgmistel usaldusväärsetel ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust järgivatel ettevõtetel kasutada küpsised või sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda reklaami- ja uurimisteenuseid.
Kasutame oma veebilehel Google Analyticsit, et mõista, kuidas külastajad kasutavad meie veebilehe sisu. Kui te ei soovi, et Google Analyticsit teie brauseris kasutataks, saate installida Google Analyticsi brauseri lisandmooduli. Google Analyticsi ja privaatsuse kohta lisateabe vaatamiseks klõpsake siin.
Otseturunduse eesmärgil kasutame reklaamisüsteemi Google Partners. See aitab meil näidata teile asjakohaseid pakkumisi. Sellekohaseid sätteid saate muuta siin. Google’i reklaami- ja privaatsuspoliitika kohta lisateabe vaatamiseks klõpsake siin.
Otseturunduse eesmärgil võime kasutada Facebooki reklaamiplatvormi, mis aitab meil kogutud küpsiste alusel määrata kindlaks ostja vajadused. Facebooki privaatsuspoliitikaga tutvumiseks klõpsake seda linki. Oma reklaamisätete muutmiseks Facebooki platvormil klõpsake seda linki.
(2) Kuidas saate küpsiseid brauseris hallata?
Enamik veebibrausereid võimaldavad kasutajatel küpsiste kasutamisest keelduda või need kustutada. See, kuidas seda täpselt teha, võib eri brauserite ja versioonide vahel erineda. Ajakohased juhised selle kohta, kuidas küpsiseid blokeerida või kustutada, leiate konkreetse brauseri tootja veebilehelt, näiteks Chrome; Firefox; Internet Explorer ja Safari.
Pange tähele, et küpsiste kustutamine nende edasise kasutamise keelamine võib mõjutada teie kasutajakogemust ning takistada teil meie veebilehe teatud funktsioonide kasutamist.
MUU TÄHTIS ERAELU PUUTUMATUSE KAITSEGA SEOTUD TEAVE
Kolmandate isikute veebilehed
Me võime teha koostööd kolmandatest isikutest ettevõtetega, üldise nimetusega „teenusepakkujad“, kes võivad meie loal lisada meie veebilehtedele, teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust.
Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest meie endale mis tahes vastutust ei võta.
“Lillebuket OÜ ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Lillebuket OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

Laste isikuandmed
Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud üle 14-aastastele isikutele. Konkreetsetes püsikliendiprogrammides või loosimängudes osalemiseks võidakse seada erinev, kõrgem vanuse alampiir.
Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töödeldavad isikuandmed pärinevad selles osas nimetatud vanusest nooremalt isikult, kustutame vastavad andmed andmebaasidest.
MUUDATUSED SELLES, KUIDAS ME TEIE ERAELU PUUTUMATUST KAITSEME
Me võime seda teatist aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti teie andmete meiepoolset töötlemist.
Oluliste muudatuste tegemisel teavitame teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel, et teil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkate meie veebilehe kasutamist.
KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA
Oleme alati huvitatud oma klientide tagasisidest (eriti, kui tunnete, et oleme teid alt vedanud või saaksime midagi paremini teha).
Kui:
teil on küsimusi või kommentaare selle teatise kohta;
te soovite, et me lõpetaks teie andmete kasutamise;
te soovite kasutada eespool kirjeldatud õigusi või kui teil on kaebusi, võtke meiega julgelt ühendust.
Meie privaatsusmeeskonna e-posti aadress on info@floret.ee